Untitled Document
Wyceny nieruchomości
Joanna Wichowska - RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY - posiadający uprawnienia zawodowe nr 1892 w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r., członek Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
  Cele Wyceny
 • do celów kredytowych, skarbowo - podatkowych, księgowo - finansowych, ustalenia ceny kupna-sprzedaży i wniesienia aportów
 • do celów określonych w ustawach i przepisach szczególnych (wywłaszczenia, odszkodowania, opłaty adiacenckie i planistyczne)
 • analizy i opinie oraz nietypowe opracowania dotyczące wartości nieruchomości,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji prawnej i technicznej wraz z niezbędnymi zaświadczeniami do wyodrębnienia lokali
 • wykonywanie wycen i opinii o wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora

 • Odbiorcy Wycen
 • klienci indywidualni - osoby fizyczne
 • instytucje finansowe, banki, doradcy finansowi, księgowi, firmy consultingowe
 • przedsiębiorcy, deweloperzy
 • instytucje publiczne – samorządy terytorialne
 • sądy, komornicy, prawnicy

 • Rodzaje nieruchomości podlegające wycenie
 • domy mieszkalne, mieszkania
 • grunty niezabudowane: mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe, rolne, leśne, rekreacyjne i inne, np. złoża kopalni i zbiorniki wodne
 • nieruchomości komercyjne, biurowe, magazynowe, hotele, handlowe,
 • nieruchomości zabytkowe
 • nieruchomości przemysłowe
 • służebności i inne prawa związane z nieruchomościami
 • wycena nakładów na nieruchomości

 • Dokumenty wymagane do wyceny nieruchomości
 • odbitka z mapy zasadniczej
 • wypisy z rejestru gruntów i budynków, kartoteki budynków (jeśli są założone)
 • wypis z Księgi Wieczystej lub inna podstawa nabycia nieruchomości (Akt Własności Ziemi, akt nadania, akt notarialny, Postanowienie Sądu) lub dokumenty będące podstawą do użytkowania nieruchomości (umowa najmu, umowa dzierżawy itp.)
 • wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku, ewentualnie decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego (jeśli jest),
 • decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę w przypadku nieruchomości zabudowanej
 • wszelka dokumentacja techniczna budynków usytuowanych na nieruchomości – do wglądu
 • decyzja o przyjęciu budynku do użytkowania

Uwaga!
Za dodatkową opłatą oferujemy pomoc w uzyskaniu dokumentów wymaganych do wyceny nieruchomości.